Opodatkowanie spółki komandytowej

Od 1 stycznia 2021 roku w życie weszły przepisy, na podstawie których spółki komandytowe stały się płatnikami podatku CIT. Zgodnie z uchwaloną 30 listopada 2020 roku ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, sytuacja podatkowa spółki komandytowej została poddana takiemu samemu reżimowi podatkowemu, co inne spółki kapitałowe np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Według założenia ustawodawcy ma to przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku zapłaty podatku dochodowego przez podmioty nieujawnione, a partycypujące w zyskach spółki komandytowej.

Do tej pory spółka komandytowa nie była objęta podatkiem od osób prawnych, a zatem zysk wypracowany z tytułu działalności spółki był wolny od opodatkowania. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego aktualizował się dopiero po proporcjonalnym podziale zysku między wspólników, stosownie do ich udziału wynikającego z umowy spółki. Wprowadzona przez polskiego ustawodawcę zmiana może doprowadzić do sytuacji, w której spółka komandytowa ulegnie podwójnemu opodatkowaniu, najpierw na poziomie spółki, a następnie po podziale zysków między wspólników.

W zależności od wypracowanych zysków, spółka będzie opodatkowana podatkiem CIT w wysokości 9 % (poniżej 2 mln euro przychodu) lub 19 % (powyżej 2 mln euro przychodu). Natomiast wspólnicy spółki od opodatkowanej już kwoty, będą zobligowani do zapłaty podatku PIT, w przypadku osób fizycznych lub CIT w przypadku osób prawnych. Co prawda ustawodawca przewidział pewne ulgi podatkowe dla wspólników spółki, mimo to nowe przepisy stawiają wspólników spółki komandytowej w mniej korzystnym położeniu z ekonomicznego punktu widzenia.

Ustawodawca wprowadził możliwość odłożenia w czasie uzyskania przez spółki komandytowe statusu podatnika CIT do 1 maja 2021 roku, jednakże konieczne jest zakomunikowanie takiej decyzji odpowiednim organom. Ustawa niestety nie precyzuje w jaki sposób ogłoszenie powyższej decyzji powinno nastąpić, jednak zgodnie z komentarzami ekspertów, wydaję się, że niezbędne będzie podjęcie stosowanej uchwały przez wspólników spółki oraz powiadomienie o jej podjęciu właściwego urzędu skarbowego. W innym razie od 1 stycznia 2021 roku spółka komandytowa uzyska status podatnika CIT.

Powyższe zmiany podatkowe z pewnością przyczynią się do podjęcia przez wielu polskich przedsiębiorców decyzji o zamianie formy prawnej, w ramach której prowadzona jest przez nich działalność gospodarcza. Dlatego też w kolejnych wpisach postaramy się przybliżyć, jak przebiega proces przekształcania spółek prawa handlowego, na przykładzie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną.