Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

19 lipca została uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która w istotny sposób zmieni dotychczasowe funkcjonowanie na rynku, małych i średnich, niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Głównym założeniem omawianego projektu jest nałożenie przez ustawodawcę obligatoryjnego obowiązku dematerializacji akcji imiennych jak i akcji na okaziciela spółek komandytowo-akcyjnych i spółek akcyjnych. Oznacza to pozbawienie papieru wartościowego jego materialnego nośnika, np. tradycyjnej formy papierowej i zastąpienie go zapisem elektronicznym, który będzie utrwalony w odpowiednim rejestrze akcjonariuszy.

Rejestr akcjonariuszy prowadzony także w systemie teleinformatycznym

Taki zabieg pośrednio wyłączy dotychczasową, możliwość zachowania dyskrecji przez akcjonariuszy posiadających papiery wartościowe na okaziciela, ze względu na prowadzenie w/w rejestrów. Jest to temat wielu dyskusji, albowiem do tej pory, to właśnie możliwość zachowania anonimowości przez akcjonariuszy takich spółek było wskazywane przez inwestorów jako ich największa zaleta.

Rejestr akcjonariuszy będzie można prowadzić w dwojaki sposób jako zapis w systemie teleinformatycznym lub jako zapis na rachunku papierów wartościowych.

Wybór jednego z powyższych sposobów będzie leżał w gestii walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a w przypadku zakładania spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, będzie należał do jej założycieli.

Szeroka współpraca z biurami maklerskimi

Równie istotnym punktem omawianej nowelizacji jest zobowiązanie spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do współdziałania z biurami maklerskimi, w dziedzinie między innymi prowadzenia wyżej wspomnianych rejestrów akcjonariuszy, ale też obrotu akcjami czy wypłat dywidendy.

Jest to działanie, które niewątpliwie zabezpieczy obrót akcjami, albowiem będzie odbywał się on przez podmioty do tego odpowiednio wykfalifikowane, ale może też spowodować problemy w przepływie informacji pomiędzy spółką, akcjonariuszem a domem maklerskim, wydłużenie procedur związanych ze sprzedażą akcji lub wypłatą dywidendy akcjonariuszom. Dodatkowo spółki będą musiały zmienić dotychczasowe statuty w taki sposób, aby domy maklerskie nie mogły zarządzać akcjami spółki (np. sprzedawać akcji) bez uzyskania ich wyraźnej zgody.

Uchwalona nowelizacja poszerzy również krąg podmiotów mogących mieć wgląd w aktualną listę akcjonariuszy spółki oraz ich dane, o organy państwowe, na podstawie analogicznych zasad funkcjonujących przy tajemnicy bankowej i maklerskiej.

Nowe obowiązki – digitalizacja komunikacji z akcjonariuszami

Ponadto projekt ustawy zakłada nałożenie na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązkowego prowadzenia stron internetowych przeznaczonych do komunikacji z akcjonariuszami miedzy innymi po przez ogłaszanie na nich zmian związanych z bieżącym prowadzeniem spraw spółki, które są wymagane przez prawo (np. zmiany w zarządzie).

Spółki w okresie przejściowym, do czasu wejścia przepisów w życie, będą dodatkowo zobowiązane wezwać swoich akcjonariuszy do złożenia akcji celem ich dematerializacji, aż pięciokrotnie. Termin pierwszego wezwania nie powinien nastąpić później niż 30 czerwca 2020 roku. Projekt przewiduje surowe kary za niezastosowanie się od powyższych wymagań, sięgających nawet  20 000 zł.

Projekt ustawy przewiduje, że całkowita dematerializacja akcji ma nastąpić 1 stycznia 2021 roku, co nie jest terminem, aż tak odległym. Aktualnie przegłosowany projekt czeka na podpis Prezydenta RP.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *